FARAZLARNI ILGARI SURISH QOIDALARI

  •  Faraz o’zi tegishli bo’lgan barcha faktlar bilan kelishgan bo’lishi yoki, hyech bo’lmaganda, ularga muvofiq bo’lishi kerak.
  • Faktlar turkumini izohlash uchun ilgari surilgan ko’plab bir- biriga zid bo’lgan farazlar ichida shu faktlarning eng ko’pini bir xilda izohlaydigani maqbulroqdir.
  • Faktlarning bog’langan turkumini izohlash uchun imkoni boricha kamroq farazlarni ilgari surish kerak va ular imkoni boricha mahkamroq bog’langan bo’lishi kerak.
  • Farazlarni ilgari surishda uning xulosalarining ehtimolli tusini idrok etish zarur.
  • Bir-biriga zid keladigan farazlarga asoslanib ish qilish mumkin emas.

MUNDARIJA