FARAZLARNI QURISHNING PROSESSUAL TUZILMASI

• tasdiqlash uchun uning empirik ma’lumotlarning imkoni boricha ko’prog’i bilan kelishuvi talab qilinadi;

• inkor qilish uchun tajribaga mos tushmagan bir faktning o’zi yetarli.

 

Farazning ifodalanishidagi «klishelashtirilgan» iboralar va so’z birikmalari:

- «agar..., unda...»

- «chunki ...»

- «bo’lgani holda...»

Ular tadqiqotchining e’tiborini hodisaning mohiyatini ochish, sababli-oqibatli aloqalarni belgilashga qaratadi.

Magistrlik dissertasiyasining tanlangan mualliflik annotasiyasi bilan ishlashni davom ettiring va ushbu tadqiqot farazini ifodalashga harakat qiling.

  1.  Ushbu faktlar doirasini izohlovchi sabab haqidagi taxmin tuziladi
  2. Yo’l qo’yilgan sababdan oqibatlar ajratiladi va tajribadagi ma’lumotlar bilan qiyoslanadi
  3. Uning farazning tasdiqlanishi yoki inkor etilishiga olib boradigan barcha qoidalari astoydil tekshiriladi: 

MUNDARIJA